RENTAL BENEFITS

RENTAL SERVICE

UNLIMTED POCKET WIFI THAILAND

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

UNLIMTED POCKET WIFI VIETNAM

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

POCKET WIFI 2GB/DAY CAMBODIA

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

UNLIMTED POCKET WIFI THAILAND

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

UNLIMTED POCKET WIFI VIETNAM

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

POCKET WIFI 2GB/DAY CAMBODIA

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

UNLIMTED POCKET WIFI THAILAND

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

UNLIMTED POCKET WIFI VIETNAM

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

POCKET WIFI 2GB/DAY CAMBODIA

Dầu, Điện, Xăng

2.2L, 2.5L, 2.7L

Số sàn, Số tự động

4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ

 $ / day

RENTAL STEPS

OUR PARTNERS